Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Dương Quang Bình

18/11/2021 17:29

Dương Quang Bình báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên như sau: