Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Châu Quang Phúc

18/11/2021 17:27

Châu Quang Phúc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau: