Quyết định của HĐQT về việc ban hành Điều lệ công ty đã sửa đổi, bổ sung và thông qua đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

18/11/2021 17:15

Công ty Cổ phần DRH Holdings công bố Quyết định của HĐQT về việc ban hành Điều lệ công ty đã sửa đổi, bổ sung và thông qua đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau: