Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Bạch Trường Chinh

18/11/2021 17:11

Nguyễn Bạch Trường Chinh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Thép POMINA như sau: