Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm người có liên quan nắm từ 5% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết

18/11/2021 17:07

Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm người có liên quan nắm từ 5% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình như sau: