Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính quý 3/2021,9 tháng 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

18/11/2021 16:54

Công ty Cổ phần May Sông Hồng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính quý 3/2021,9 tháng 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau: