Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập Phòng giao dịch Hoàn Kiếm (địa điểm)

18/11/2021 15:30

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập Phòng giao dịch Hoàn Kiếm (địa điểm) như sau: