Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT (kèm quy chế)

18/11/2021 15:15

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT  (kèm quy chế) như sau: