Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

18/11/2021 09:48

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như sau: