Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu

18/11/2021 09:35

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu như sau: