Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM

19/11/2021 17:33

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy như sau: