Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Cao Thị Hoài Thu

19/11/2021 16:43

Cao Thị Hoài Thu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên như sau: