Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đặng Tuấn Đại

19/11/2021 16:20

Đặng Tuấn Đại thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên như sau: