Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và phương án phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết

22/11/2021 17:10

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và phương án phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết như sau: