Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đình Trí

22/11/2021 16:18

Nguyễn Đình Trí báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau: