Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đoàn Viết Đại Từ

22/11/2021 16:15

Đoàn Viết Đại Từ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau: