Thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ room nhà đầu tư nước ngoài

22/11/2021 15:06

Ngày 19/11/2021, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có công văn số 11446/VSD-ĐK.NV thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ room nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán HAX từ 49% lên 50% căn cứ công văn số 7514/UBCK-PTTT ngày 16/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 

Thời gian điều chỉnh: 19/11/2021