Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tờ trình

22/11/2021 13:58

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia công bố Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tờ trình như sau: