Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (điều chỉnh vốn điều lệ)

24/11/2021 15:44

 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (điều chỉnh vốn điều lệ) như sau: