Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày ĐKCC thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 và ngày thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

24/11/2021 15:40

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày ĐKCC thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 và ngày thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 như sau: