Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

24/11/2021 14:26

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/ACBS/Call/UE/Cash/4M/10 (mã CK: CFPT2104) do Công ty TNHH Chứng khoán ACB phát hành như sau: