Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

24/11/2021 14:23

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG/ACBS/Call/UE/Cash/4M/05 (mã CK: CHPG2110) do Công ty TNHH Chứng khoán ACB phát hành như sau: