Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CĐHH

24/11/2021 14:12

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ công bố điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CĐHH như sau: