Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ để thực hiện quyền mua cổ phiếu và thông báo chào bán cổ phiếu

24/11/2021 13:55

 Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ để thực hiện quyền mua cổ phiếu và thông báo chào bán cổ phiếu như sau: