Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2021

24/11/2021 09:36

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2021 của Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 (mã CK: FUCTVGF2) như sau: