Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Tuấn Anh

25/11/2021 17:35

Trần Tuấn Anh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC như sau: