Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý các hợp đồng hạn mức tín dụng doanh nghiệp đã ký với Wooribank CN Bắc Ninh và ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Wooribank CN Hong Kong

25/11/2021 17:17

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý các hợp đồng hạn mức tín dụng doanh nghiệp đã ký với Wooribank CN Bắc Ninh và ký kết hợp đồng  hạn mức tín dụng với Wooribank CN Hong Kong như sau: