Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Đăng Hiền

25/11/2021 17:13

Trần Đăng Hiền báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa như sau: