Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Qũy Đầu tư Phát triển Khánh Hòa năm 2021

25/11/2021 17:12

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Qũy Đầu tư Phát triển Khánh Hòa năm 2021 như sau: