Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

25/11/2021 17:12

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (mã CK: GSP) như sau: