Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

25/11/2021 17:11

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (mã CK: VMD) như sau: