Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Leo Regulus

25/11/2021 17:03

Công ty Cổ phần Đầu tư Leo Regulus thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần KOSY như sau: