Nghị quyết HĐQT về việc danh sách điều chỉnh nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ

25/11/2021 16:53

Công ty Cổ phần FECON thông báo Nghị quyết HĐQT về việc danh sách điều chỉnh nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ như sau: