Công văn của UBCKNN chấp thuận chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

25/11/2021 16:50

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành công bố công văn của UBCKNN chấp thuận chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ như sau: