Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hoàng Bảo Cát

25/11/2021 16:32

Hoàng Bảo Cát thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Bamboo Capital như sau: