Thông báo Quyết định của NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của MSB

25/11/2021 15:11

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam thông báo Quyết định của NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của MSB như sau: