Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVRE2113

25/11/2021 10:22

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.13 (mã CK: CVRE2113) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau: