Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2118

25/11/2021 10:20

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.14 (mã CK: CHPG2118) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau: