Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMBB2109

25/11/2021 10:19

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.02 (mã CK: CMBB2109) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau: