Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CPNJ2109

25/11/2021 10:18

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền.PNJ.KIS.M.CA.T.01 (mã CK: CPNJ2109) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau: