Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVHM2114

25/11/2021 10:07

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.09 (mã CK: CVHM2114) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau: