Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2113

25/11/2021 10:05

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.11 (mã CK: CVNM2113) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau: