Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB2105

25/11/2021 09:45

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/ACBS/Call/EU/Cash/9M/06 (mã CK: CTCB2105) do Công ty TNHH Chứng khoán ACB phát hành như sau: