Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVRE2105

25/11/2021 09:40

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VRE/ACBS/Call/EU/Cash/9M/08 (mã CK: CVRE2105) do Công ty TNHH Chứng khoán ACB phát hành như sau: