Nghị quyết HĐQT về việc thông qua góp vốn thành lập và cử người đại diện tại Công ty Cổ phần TCD Plus

25/11/2021 09:34

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua góp vốn thành lập và cử người đại diện tại Công ty Cổ phần TCD Plus như sau: