Thông báo lãi suất cho kỳ tính lãi 06 (từ và bao gồm ngày 27/11/2021 đến và không bao gồm ngày 27/05/2022)

25/11/2021 09:28

Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo thông báo lãi suất cho kỳ tính lãi 06 (từ và bao gồm ngày 27/11/2021 đến và không bao gồm ngày 27/05/2022) Trái phiếu NPM052024 (mã CK: NPM11911) như sau: