Thông báo lãi suất cho kỳ tính lãi 06 (từ và bao gồm ngày 29/11/2021 đến và không bao gồm ngày 29/05/2022)

25/11/2021 09:23

Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo thông báo lãi suất cho kỳ tính lãi 06 (từ và bao gồm ngày 29/11/2021 đến và không bao gồm ngày 29/05/2022) Trái phiếu NPM052022 (mã CK: NPM11909) như sau: