Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết

25/11/2021 09:20

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết như sau: