Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Minh Hạnh

04/01/2022 15:24

Nguyễn Thị Minh Hạnh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông như sau: