Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu, thông báo chào bán, Nghị quyết, Bản các bạch và các phụ lục đính kèm

04/01/2022 15:21

Công ty Cổ phần Bamboo Capital thông báo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu, thông báo chào bán, Nghị quyết, Bản các bạch và các phụ lục đính kèm như sau: